Mi is a szakértői vélemény és mit tartalmaz?

A szakértői bizottság pszichológiai, pedagógiai esetleg orvosi vizsgálatokra épülő komplex diagnózist alakít ki, vizsgálati tapasztalatok alapján.  A célja a gyermek nevelése, oktatása során milyen kiemelt figyelmet kapjon és a különleges bánásmód szükségességét állapítja meg az aktuális vonatkozó jogszabályokra hivatkozva. Továbbá tartalmazza még a fejlesztési javaslatot, szakember szükségletet, amely alapján a gyermek jogosult a köznevelési intézményekben – a szülő számára ingyenes – ellátásra.

Azért fontos, hogy a gyermek hozzájusson ahhoz a többletjogosultságokhoz, ami a szakértői véleményben szerepel. Ez sajnos nem tud minden esetben és feltétellel megvalósulni intézményi keretek között a szakemberek kevés száma miatt.

Mit tartalmaz?

A teljesség igénye nélkül néhány teszt, amellyel találkozhat szülő és pedagógus. A méréseket a gyermek életkora, a pedagógus és szülő által kitöltött vélemény, a vizsgálat kérésének oka illetve a vizsgálat során felmerülő részképesség hiányosságok mikéntje határozza meg.

Anamnézis:

a gyermek élettörténetének, fejlődésének mérföldköveinek nyomon követése az anamnézis segítségével, továbbá információkat ad a környezetről is, a szülővel történő beszélgetés során.

Komplex pszichológiai – gyógypedagógiai vizsgálat

Exploráció, ami kikérdezés, beszélgetés, megfigyelés útján történhet.

Szék-lámpa vagy  Pieron teszt:

mindkettő a figyelmet vizsgálja a gyermek életkorától függően. Megmutatja a tempót, meghatározott idő alatt megtalált darabszámot és hibázások számát.

WISC-IV gyermek intelligencia teszt:

általános értelmi szint megállapítására standardizált összetett képességvizsgáló eljárás. Négy fő indexet tartalmaz és azon belül további szubteszteket, amelynek célja az átfogó működés megragadása többféle feladattípuson keresztül.

Vml (Verbális megértés Index):

a szóbeli fogalomalkotás és gondolkodás illetve a környezetből való információszerzést valamint az általános szabályokra társas helyzetekre vonatkozó ismereteket méri. Az olvasás, írás, matematika teljesítményben van szoros szerepe.

Pkl (Peceptuális következtetés Index):

a nonverbális fluid gondolkodás, a perceptuális következtetés és szervezés mutatója vizuálisan bemutatott nonverbális ingeranyagokon.  A képi ingerek megfigyelését, megértését megszerzett információk összeillesztésének készségét, valamint az absztrakt, kategoriális (csoportokra bontott) gondolkodásra való adottságot méri. Szoros kapcsolatban van a matematikai teljesítmény fejlődésével. Hatással van az olvasási képességre, az írásbeli kifejezőkészségre.

MmI ( Munakemória Index) :

Verbális (szóbeli) anyagokra irányuló figyelem, koncentráció és a rövidtávú illetve munkaemlékezet mutatója. Szorosan hat a tanulási folyamat minden fázisára, utasítások követésére.

FsI (Feldolgozási sebesség Index):

a mentális  és grafomotoros (finommozgások koordinációja, írásmozgás) folyamatok sebességének mutatója egyszerű információk esetében . Vizuális pásztázáson és szekvenciális követésen alapuló feladatok . A teljesítményre hatást gyakorol a rövid távú vizuális emlékezet, a figyelem és vizuomotoros( szem-kéz ) koordináció. A tanulási készséget, az ismétlődő információk gyors hiba nélküli feldolgozását és kognitív flexibilitást (megismerő funkciók rugalmasságát) méri.

TtIQ (Teljes teszt Index):

A vizsgált személy intelligencia szintje a szubtesztek alapján.

Bender A ( 4-6 éves gyermek) vagy  Bender B (6-12 éves gyermek) :

Kortól függően. A vizuomotoros koordinációt vizsgáló eljárás.  Gyenge működés esetén átlagos intelligenciaszint mellett bizonyos teljesítmények zavarát jelentik, organikus tünetként értelmezhető.

Olvasásvizsgálat:

a mérés során (betű, szótag, szó, szövegszinten) képet kapunk a gyermek olvasási tempójáról hibázások számáról, hibatípusairól, az olvasott szövegértésének milyenségéről.

Írásvizsgálat:

megmutatja a gyermek melyik kezét használja, ceruzafogását, betűalakítását, betűkapcsolását. Megfelelő nyomatékkal, vonalvezetéssel, tempóval dolgozik-e. Másolásnál és tollbamondásnál egyaránt a hibák milyenségét és mennyiségét.

Matematikai képességvizsgálat:

számfogalom, analógiás gondolkodás kialakult vagy kialakulatlan. Számlálás növekvő, csökkenő sorrendben. Globális mennyiség felismerés, mennyiségállandóság. Összeadás, kivonás, pótlás, bontás, szöveges feladatok kortól függően. Ujjait használja-e a műveletek végzésénél. Milyen a számemlékezete.

GOH/GMP:

Beszédhanghallás, beszédészlelés, beszédmegértés vizsgálata

Bővebben információ erről a diagnosztikáról itt olvasható:

GOH – GMP diagnosztika

Ezeken a vizsgálatokon kívül még több mérési eljárást is tartalmaz a szakértői vélemény, hogy komplexen feltárja a gyermek képességprofilját a fejlesztendő területeket, irányokat. Fontos azt is figyelnünk mi az a részképesség, amiben a gyermek jól teljesített, mert erre alapozva erősíthetjük a elvárt szinten nem működő  képességeket.

Fotók forrása: pixabay.com