Mire érdemes odafigyelni iskolásoknál

Ha az alábbi tünetekből legalább három a gyermekére illik, akkor lehet valamilyen problémára gyanakodni. Ebben az esetben keress fel minket, kérj szakmai tanácsot!

Iskolásoknál, az óvodásoknál leírt jelek bármelyike, ha előfordul, illetve az alábbiak közül is bármelyek:

● Akaratától függetlenül rendezetlen, zavaros szoba, illetve füzetek.
● Az összetett mondatok szerkesztésének és megértésének problémája.
● A kifejezőkészség alacsony szintje.
● A beszéd közbeni gondolkodás (mit és/vagy hogyan mondja).
● Szegényes szókincs.
● A nyelvtani eszközök bizonytalan használata (toldalékok, egyeztetések).
● Nagyon rossz tagolási készség (szavak, mondatok, szöveg tagolása).
● Fonéma meghallási probléma: hosszú-rövid magán- és mássalhangzók, zöngés-zöngétlen párok megkülönböztetése.
● A rövid távú verbális emlékezet nagyon gyenge.
● Nehezen tanul verseket, memoriter szövegeket.
● Betűtévesztések.
● Betű-, szótag-, szócsere.
● Betűkihagyás.
● Az olvasási tempó jóval lassabb az évfolyamnak elvárttól.
● Az olvasásban eltéved: pl.: nehezen tartja a sort, ugrik a szeme a következő sorra.
● Az abc megtanulása nehezen vagy nem megy.
● Helyek, nevek megtanulásának problémája.
● Gyenge önbecsülés a múltbeli rossz tapasztalatok miatt.
● Impulzivitás.
● A két szem együttlátásának problémája: pl.: fényérzékenység, fáradékonyság, szemdörzsölés, tévézésnél/számítógépezésnél a fej oldalra döntése, olvasáskor hamar elfárad a szem.

Az írásnál jelentkező tünetek lehetnek:

● Görcsös és/vagy helytelen ceruzafogás.
● Rossz testtartás.
● Betűkerekítési, betűkötési probléma.
● Az írás térbeli elhelyezésének problémája: a sorok lejtése vagy emelkedése.
● A vizuális ingerek feldolgozásának problémája.
● Vizuális memória zavara.
● Nem képes folyamatos írásra.
● Betűkihagyás vagy betűbetoldás.
● Szótag kihagyás és/vagy lehagyás.
● A szótagok sorrendjének felcserélése.
● Egy betű/szó duplázása, többszörözése.
● Az auditív diszkrimináció (megkülönböztetés) zavara miatt értelmetlen betűhalmazok írása.
● A zöngés-zöngétlen párok felcserélése.
● A magánhangzókról az ékezetek lehagyása.
● A toldalékok különírása a szótól.
● A szavak vagy betűk fordítva írása.
● Szavak, mondatok egybeírása.
● Ha a szóban van hosszú magán- vagy mássalhangzó, hallja, hogy valami hosszú, de nem tudja megmondani, melyik az.
● A hosszú- rövid magán- és mássalhangzók megkülönböztetésének problémája: a hosszút röviden írja, és fordítva.
● A mondat kezdő betűk és a tulajdonnevek helyesírása problémás.
● A mondatközi és a mondatvégi írásjelek kitevése nem megfelelő.
● A szótagolás/ elválasztás helytelen.
● Az igekötők és az összetett szavak helyesírása problémás.
● A j-ly -os szavak helytelen írása: többszöri gyakorlás után sem tudja helyesen leírni.
● A különböző hangtörvények alkalmazása nem megy: hasonulások, összeolvadás, hagyomány-elve.

Óvodásoknak Iskolaérettség kritériumai