Iskolaérettség kritériumai

Óvodásoknak Iskolásoknak
Fejlettség Mozgás fejlettség Játéktevékenység Munka jellegű tevékenység Figyelem, emlékezet, megfigyelés
nagy mozgás finom motorika
● megfelelő izomzat
● megfelelő magasság testsúly
● állóképessége megfelelő
● a mozgás örömforrás legyen
● idegrendszeri fejlettség
● alvási szokások kialakulása
● fogváltás elindulása
●mászás, kúszás, technikája
●egyensúlyérzék
●irányok pontos ismerete
●harmonikus mozgáskoordináció
● megfelelő ritmusban tudjon mozogni
●keresztmozgások kivitelezése
● lépcsőn járás váltott lábbal
● hintahajtás
● páros lábon szökdelés
● megfelelő vonalvezetés
●biztos ceruzafogása legyen
● finommozgáso k megfelelő kivitelezés (gyöngyfűzés, pötyi)
●tudjon cipőfűzőt kötni
●tudjon gombolni
● ábrázolótechn ikákat megfelelően alkalmazza
● szerepjáték
● szabályjáték: szabálytudat, kitartás, kudarctűrés, együttműködés
● (konstruáló és építőjáték)
● önálló játéktevékenység et tudjon folytatni elmélyülten
● önálló öltözködés
● önálló tisztálkodás
● saját környezetének rendbentartása
● naposi munka önálló elvégzése
● egyéni megbízások önálló elvégzése
● feladatok utasításra történő elvégzése
● feladatvégzésben a munkafolyamat ok végig vitele
●mesék tartalmának megjegyzése
● versek, mondókák megtanulása
● képes legyen a lényeg kiemelése
● tudja észrevenni saját magával kapcsolatos problémákat (öltözködés, tisztálkodás, WC)
● 10-15 perces figyelmi terjedelem
● tudjon koncentráltan figyelni az adott feladatra
● kétcsatornás figyelem
Gondolkodás, tanulékonyság Érzelmi-akarati élet Beszédfejlettség Érdeklődés
● testséma kialakulása (testrészek neveinek meghatározása, tájékozódás saját testén)
● a test elülső és hátsó részeinek ismerete
● ok-okozati összefüggések meglátására legyen képes (pl. virág-locsolás)
● időrendi sorrendet tudjon állítani: évszakok
● számlálás során a sorrend( tő sorszámnevek)
● a munkafolyamatok sorrendjének ismerete: öltözködés, tisztálkodás,terítés)
● mesék történéseinek sorrendje
● fogalmi struktúrák ismerete: a témakörökben
● analízis-szintézis (pl. képek hiányzó részeinek felismerése)
● azonosságok- különbségek( szín, forma, méret)
● ismerje a sík és térbeli idomokat
● relációk( több, kevesebb, ugyanannyi)
● térbeli relációk ismerete
● tudja követni különböző tevékenységek ritmusát
● kudarctűrő képesség
● problémamegoldó képesség
● feladattudat, feladattartás
● megfelelően kialakult énkép-önbizalom
● felnőttekkel, gyerektársakkal empatikus kapcsolat, együttműködés
● tudja késleltetni szükségleteit, vágyait
● tudjon megbocsátani és bocsánatot kérni
● tudja végigvárni társai és a felnőttek mondanivalóját türelmesen
● tudja szabályozni saját hangjának erősségét, stílusát
● egészséges versenyszellem
● tiszta, érthető beszéd
● megfelelő szókincs
● önkifejező képesség (pl. tudjon összefüggően fogalmazni)
● szemkontaktust tartson beszélgetés közben
● belső hallás(hangok, zörejek megkülönböztetés e)
● megfelelő beszédritmus
● motiválható legyen
● legyen önálló érdeklődési köre
● képes legyen az érdeklődésétől eltérő tevékenységek befogadására is